Els docents creuen que més autonomia de centre i la innovació milloren la qualitat educativa?

Les mesures per donar més autonomia als centres (organitzativa, pedagògica, de selecció d’equips…) i les dinàmiques d’innovació han emergit els darrers anys al sistema educatiu català com una necessitat per millorar l’aprenentatge. Ambdues generen debats intensos i sovint polaritzats. Això és propi de tota etapa de canvi inicial i, com en tota transició de model, hi ha diversitat de visions i en alguns casos polèmiques o controvèrsies sobre la bondat i les implicacions d’aquestes mesures.

Per aquest motiu en la segona edició de l’edubaròmetre hem preguntat a una mostra representativa de docents sobre aquestes qüestions, ja que és clau entendre com les valoren i quina utilitat els hi veuen per a la millora dels aprenentatges. Aquest és un important condicionant de la seva necessitat i d’allò que cal perquè l’administració educativa les implementi. D’altra banda, en un període de reinversió i d’intens debat sobre quines són les prioritats en les que s’han d’esmerçar els recursos, cal conèixer quines són les principals necessitats dels docents.

Els resultats del 2n edubaròmetre de docents mostren que:

1.     El 75% dels i de les docents valoren molt positivament l’autonomia de centre i consideren que millora l’aprenentatge i la qualitat educativa.

Formalment els centres ja disposen d’autonomia pedagògica, i en menor mesura organitzativa. Aquesta elevada valoració d’una major autonomia, podien indicar que els centres no n’estan fent l’ús que tenen reconegut o bé que hi ha obstacles efectius o poc marge real per dur-la a terme.

2.     El 83% dels docents creuen que la innovació en educació es una bona manera de millorar l’aprenentatge. La confiança en la innovació està plenament estesa entre els docents del país.

Per aconseguir que s’estenguin les pràctiques innovadores que els docents valoren que serien efectives, caldrà tenir en compte les ràtios i respondre a les necessitats de formació del professorat. Cal bastir una formació més específica i qualitativa en estratègies didàctiques i en atenció a la diversitat.

3.     Els i les docents estan convençuts que la personalització de l’aprenentatge és clau per aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, amb un 9 sobre 10 d’acord. Tant ells i elles (mitjana del 8,8) com el seu centre en conjunt (7,5) s’esforcen en acompanyar de manera personalitzada l’alumnat.

Els i les docents estan compromesos amb la personalització, se senten preparats i s’esforcen en implementar-la. El límit que veuen a aplicar-la en major mesura és el temps i els recursos de què disposen.

4.     El 93% dels i les docents diuen que el seu centre dona a les famílies tota la informació que necessiten.

El contrast entre la informació que es dona i la que els pares i mares diuen tenir, sobretot entre aquelles famílies amb menor capital cultural i en les que el fill o filla no va bé als estudis, demana d’un esforç especial per apropar-s’hi. Que les famílies tinguin les eines necessàries per acompanyar els fills i filles, és cabdal per trencar la reproducció de les desigualtats, pel que els centres han de desplegar estratègies específiques dirigides a aquests col·lectius.

T’has quedat amb ganes de saber-ne més? Doncs, mira’t la presentació de resultats de docents o el dossier de premsa, amb tota l’anàlisi dels resultats. I recorda que també tens un recull dels principals resultats del 2n edubaròmetre de famílies, en aquesta entrada.

Parlem dels resultats? Deixa’ns un comentari!

Link a la enquesta: Per l'educació responc