El 86,8% dels i de les docents està molt o totalment d’acord en que coneix bé l’alumnat.

Només el 10,5% hi està moderadament d'acord. A mesura que s'augmenta d'etapa educativa, probablement degut al canvi de primària a secundària (d'un/a docent principal que també és tutor/a a molts docents), els i les docents estan una mica menys d'acord amb l'afirmació.

“Parlem de si el teu centre educatiu i tu, acompanyeu l’aprenentatge de manera personalitzada. Valora el teu grau d’acord amb les següents frases: Conec bé el meu alumnat: interessos, motivacions, personalitat, etc.”. Escala de 0 ‘Totalment en desacord’ a 10 ‘Totalment d’acord’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: aula, personalització

Link a la enquesta: Per l'educació responc