El 74% de docents està molt o totalment d’acord en que el centre s’esforça en acompanyar l’alumnat.

No arriba al 10% (7,8%) els que no estan d'acord amb l'afirmació, mentre que un altre 17,4% ho està moderadament (puntua amb 5 o 6).

“Parlem de si el teu centre educatiu i tu, acompanyeu l’aprenentatge de manera personalitzada. Valora el teu grau d’acord amb se següents frases: Tot el centre: tutor/a, professors, direcció… fem un esforç per acompanyar de manera personalitzada els alumnes”. Escala de 0 ‘Totalment en desacord’ a 10 ‘Totalment d’acord’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: centre, personalització

Link a la enquesta: Per l'educació responc