El 65,1% dels i de les docents defensen que la direcció ha de poder prendre més decisions.

Un altre 17,4% també hi estan d'acord però més moderadament (puntuen amb un 5 o un 6), i un 10,9% creu que no milloraria gens o poc l'aprenentatge i la qualitat educativa. Aquest resultat no es contraposa a que el claustre docent tingui més poder decisori.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? La direcció del centre hauria de poder prendre més decisions organitzatives”. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Link a la enquesta: Per l'educació responc