Poder decidir més el currículum milloraria molt o completament l’aprenentatge per al 77% de docents

Tenir més autonomia en aquest aspecte es valora pràcticament igual que l'autonomia pressupostària. Només el 6,4% creu que milloraria poc l'aprenentatge i la qualitat educativa.

“En quin grau consideres que les següents mesures d’autonomia de centre millorarien l’aprenentatge i la qualitat educativa? Més autonomia per decidir el currículum”. Escala de 0 ‘Gens’ a 10 ‘Completament’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: autonomia, centre

Link a la enquesta: Per l'educació responc