La transversalització curricular es veu com molt o completament útil pel 85% dels i de les docents.

La immensa majoria de docents creuen, doncs, que es podria superar la manera tradicional d'organitzar els continguts per matèries i que una visió més completa i transversal seria positiva per als aprenentatges.

“Puntua com valores la utilitat d’aquestes pràctiques innovadores per a la millora dels aprenentatges: Transversalització curricular”. Escala de 0 ‘Gens útil’ a 10 ‘Completament útil’.

Categoria: Docents | Edubaròmetre 2

Etiquetes: innovació, millora

Link a la enquesta: Per l'educació responc